ประวัติความเป็นมา

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เปโตรเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) โดยกลุ่มวิศวกรและสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญชาวไทย งานบริการหลักของบริษัท ได้แก่ งานออกแบบทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตย์ รวมไปถึงงานตรวจสอบควบคุมการก่อสร้าง งานโยธา และงานด้านระบบสารสนเทศ บุคลากรของบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการดำเนินงานและให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. วิศวกรรมโยธา

 2. วิศวกรรมโครงสร้าง

 3. วิศวกรรมเครื่องกล

 4. วิศวกรรมไฟฟ้า

 5. วิศวกรรมการทางและทางแยกต่างระดับ

 6. วิศวกรรมการระบายน้ำและสุขาภิบาล

 7. การป้องกันน้ำท่วมและอุทกวิทยา

 8. การสำรวจทางหลวงและภูมิประเทศ

 9. การทดสอบดินและวัสดุ

 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง

 11. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

 12. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ (MIS)

 13. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)