เยี่ยมชมระบบงาน

 

โครงการที่ใช้งานจริง

(The Actual Use)


 

 

กรมทางหลวง(Department of Highways)

 1. ระบบสารสนเทศสำนักวิจัย (Office of Research Information Systems)

 2. ระบบการจัดการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ (Local Material Management System)

 3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ (OSS)

 4. ระบบควบคุมงานก่อสร้าง (Motorway)

กรมทางหลวงชนบท (Department of Rural Roads)

 1. ระบบฐานข้อมูลแหล่งวัสดุ (Material Resources Database System)

 2. แผนแม่บทโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น (Local Road Master Plan)

 3. ระบบอุปกรณ์ทดสอบ (Testing Equipment System)

 4. ระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง (LAO Management and Monitoring System)

 5. ระบบติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (Local Road Monitoring, Evaluation and Planing)

 6. ฐานข้อมูลการเจาะสำรวจและวิเคราะห์ชั้นดิน (Borehole)

 7. ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงสะพานท้องถิ่น (LBMS)

พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (PTE)

 1. โครงการถนนไร้ฝุ่น ติดตามโครงการแล้วเสร็จ (Following completion)

 2. ระบบรายงานน้ำท่วม (Flood reports)

 3. แผนที่ พีทีอี (Map PTE)

 4. GIS Drawing Map

 5. ระบบรายงาน M Tracking (Reporting System M Tracking)

 6. ระบบควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Control)

 7. ระบบการรายงานการกระทำผิดกฎจราจร (Catch-It)

 8. ระบบแจ้งเตือนการวิบัติของดินคันทางถนน

 9. ระบบการแสดงผลความสะดวกสบายในการขับ

 10. ระบบติดตามงานก่อสร้างผ่าน IP Camera

เว็บไซต์โครงการต่างๆ

 1. งานควบคุมการก่อสร้าง ถนนสายเลี่ยงเมือง บ.ทุ่งเสี้ยว - บ.สันป่าตอง - บ.หางดง (ตอนที่ 2)

 2. โครงการก่อสร้างถนน สาย ปท. 3010 แยก ทล. 305 - บ.คลองห้า จ.ปทุมธานี

 3. โครงการก่อสร้างถนน สาย ปท. 3010 แยก ทล. 305 - บ.คลองห้า จ.ปทุมธานี (S-TEC)

 4. โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย

 5. โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย (บัญชากิจ)

 6. โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ชบ. 1032 เริ่มต้นจากแยก ทล. 7

 7. ถนนสาย มห. 3019 แยก ทล. 212 – บ. บางทรายใหญ่ (ตอนที่ 2) อ. เมือง จ. มุกดาหาร